หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ร้านยาศาลาโอสถ

เราเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยยึดมั่นในหลักการ “ศาลาโอสถ เราห่วงใย ใส่ใจคุณ” เรามีเภสัชกรอยู่ให้บริการตลอดเวลาทำการและเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาสู่ผู้รับบริการทุกครั้ง ปัจจุบันเปิดให้บริการในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง ตราด และ สระแก้ว รวม 29 สาขา โดยทุกสาขาได้ผ่านการประเมินและรับรองให้เป็น “ร้านยาคุณภาพ” จากสภาเภสัชกรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศาลาโอสถเป็นร้านยาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม มีการบริการที่ดีเลิศ โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และนำส่งคุณค่านี้สู่สังคม

 

พันธกิจ (Mission)

1.สร้างมาตรฐานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและการให้บริการที่ดีเลิศ และนำส่งคุณค่านี้สู่สังคม

2.สร้างการเติบโตควบคู่กับหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและการประกอบธุรกิจของเภสัชกรชุมชน

3.พัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้บริการที่ดีเลิศ มีมาตรฐาน และบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

4.บริหารจัดการความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม ให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

ค่านิยมหลัก ของศาลาโอสถ มีอยู่ 5 ประการ เป็นบรรทัดฐานที่เราใช้ร่วมกันในการปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้อื่น เป็นกรอบความคิดหลัก เป็นความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของศาลาโอสถ สร้างแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้ค่านิยมเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่ควรมี ทั้งทางด้านความตั้งใจ ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติงาน แม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะสับสน คลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย แต่ค่านิยมเหล่านี้ จะช่วยให้กลับมายังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดย

ค่านิยมด้าน ร่วมมือ ร่วมใจ และซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จะช่วยชี้แนะพวกเราถึงวิธีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ค่านิยมด้าน เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน และเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น คือค่านิยมด้านทัศนคติ ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

โดยค่านิยมหลักทั้ง 5 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Collaboration (คะแลบบะเร'เชิน) ร่วมมือ ร่วมใจ

- ระบุเป้าหมายส่วนรวมและจุดที่ต้องเกิดการร่วมมือกันทั้งในทีมและระหว่างทีม

- รวบรวมและใช้ทักษะอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ตระหนักถึงความสำคัญและพยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

2. Integrity (อินเทก'กริที) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

- ตรงต่อเวลาในการนัดหมายและมาทำงาน ส่งงานตามกำหนดเวลา

- รักษาคำพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง รักษาคำมั่นสัญญา แม้ว่าลำบากที่จะปฏิบัติ

- รักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. Empathy (เอม'พะธี ) เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น

- การเปิดใจ รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ เอาใจเราเข้าไปใส่ในใจเขา ให้คิดว่าหากอยู่ในสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร

- ไม่ตัดสินอีกฝ่าย ด้วยความคิดหรือค่านิยมของเรา ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

- ไม่ตัดบทสนทนาโดยคิดว่าตัวเองได้ข้อมูลมากพอแล้ว เพราะจะทำให้พลาดการรับฟังข้อมูลสำคัญของอีกฝ่าย

4. Humble (ฮัม'เบิล) อ่อนน้อมถ่อมตน

- เชื่อมั่นและเปิดกว้างที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- แสดงออกถึงการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำ

- ยอมรับได้ว่าตนเองมีจุดอ่อนและเต็มใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา

5. Respect (รีสเพคทฺ') เคารพ ให้เกียรติผู้อื่น

- น้อมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

- ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดเห็นและเวลาของผู้อื่น

- ฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ


 

 

 

 

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.